BERLIN2015: DIE VERSPRECHUNGEN DES RECHTS DRITTER KONGRESS DER DEUTSCHSPRACHIGEN RECHTSSOZIOLOGIE-VEREINIGUNGEN, 9.-11. SEPTEMBER 2015, HUMBOLDT-UNIVERSITäT ZU BERLIN
Hartmut Aden
Organization: Berlin School of Economics and Law
Web site: http://www.hwr-berlin.de/prof/hartmut-aden
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 10th