BERLIN2015: DIE VERSPRECHUNGEN DES RECHTS DRITTER KONGRESS DER DEUTSCHSPRACHIGEN RECHTSSOZIOLOGIE-VEREINIGUNGEN, 9.-11. SEPTEMBER 2015, HUMBOLDT-UNIVERSITäT ZU BERLIN
Andrea Kretschmann
Organization: Universität Bielefeld/Universität Wien
Web site: http://www.uni-bielefeld.de/bghs/personen/profile/andrea_kretschmann.html
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 10th